Ερώτηση για συνδυασμό δυνατότητας καταβολής σύνταξης και μεταβίβασης περιουσίας.